Privacybeleid Fraussen-Dolmans BVBA Lanaken
BTW: BE 0472.833.527
https://www.boetiekshanna.be/


Over ons privacybeleid
Fraussen-Dolmans BVBA Lanaken BTW: BE 0472.833.527 geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend
gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de
informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor
commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.
Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van
Fraussen-Dolmans BVBA Lanaken BTW: BE 0472.833.527. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden
is 03/03/2019, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit
privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden
gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook
leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en
welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.
Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u
vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.
Over de gegevensverwerking
Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke
beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.


Webwinkelsoftware
Hosting van Raf Roumans / Marketing en web ontwikkeling
Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Raf Roumans. Persoonsgegevens die u ten behoeve
van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Raf Roumans heeft toegang
tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een
ander doel. Raf Roumans is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende
beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en
een sterk wachtwoordbeleid. Raf Roumans maakt via hosting servers gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met
betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.
Raf Roumans behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de
dienstverlening verder te verbeteren.


Webhosting
Via onze marketing administrator Raf Roumans
Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van onze marketing administrator Raf Roumans. Raf Roumans verwerkt
persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij
metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Via Onze marketing
administrator Raf Roumans heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en
ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Marketing administrator Raf Roumans is op grond
van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.


E-mail en mailinglijsten

Gmail Google
Onze website maakt gebruik van Gmail Google, een derde partij die het e-mailverkeer afkomstig van onze website en
het verzenden van eventuele nieuwsbrieven afhandelt. Alle bevestigingsmails die u ontvangt van onze website en
webformulieren worden verzonden via de servers van Gmail Google. Google zal uw naam en e-mailadres nooit voor
eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de
‘unsubscribe’ link. Als u hier op klikt zal u geen e-mail meer van onze website ontvangen. Dit kan de functionaliteit
van onze website ernstig verminderen! Uw persoonsgegevens worden door Google beveiligd opgeslagen. Gmail
Google maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden
geopend en gelezen. Google behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren
van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.
Gmail GoogleVia onze marketing administrator Raf Roumans
Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Gmail GoogleVia onze marketing
administrator Raf Roumans. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om
misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Gmail GoogleVia onze
marketing administrator Raf Roumans heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer
vertrouwelijk.


Payment processors


Mollie
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van
Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of
creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw
persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de
dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle
hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van
toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw
gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.


Mollie
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het
platform van Payment Service Provider Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw
betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Payment Service Provider Mollie heeft passende
technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich
het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan
(geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Payment Service Provider Mollie deelt in het geval van een
aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot uw
financiële positie met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de
bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie 's dienstverlening
waarvoor zij derden inschakelen. Payment Service Provider Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond
van de wettelijke termijnen is toegestaan.


Beoordelingen
Google via onze marketing administrator Raf Roumans
Wij verzamelen reviews via het platform van Google. Als u een review achterlaat via Google dan bent
u verplicht om uw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. Google deelt deze gegevens met ons, zodat wij de
review aan uw bestelling kunnen koppelen. Google publiceert uw naam en woonplaats eveneens op de eigen
website. In sommige gevallen kan Google via en / of onze marketing administrator contact met u opnemen om een
toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam
en e-mailadres met onze marketing administrator (Raf Roumans - Marketing. Zij gebruiken deze gegevens enkel met
het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. Onze marketing administrator heeft passende technische en
organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Raf Roumans / Marketing behoudt
zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben
wij aan onze marketing administrator toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking
tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening
waarvoor onze marketing administrator derden inschakelt.

Verzenden en logistiek

B-post
Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de
diensten van B-post voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en
woonplaatsgegevens met B-post delen.B-post gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de
overeenkomst. In het geval dat B-post onderaannemers inschakelt, stelt B-post uw gegevens ook aan deze partijen
ter beschikking.


Facturatie en boekhouden (Gevolmachtigde accountant)


Externe verkoopkanalen
Via onze marketing administrator Raf Roumans als Tussenpersoon
Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via andere platformen, via onze marketing administrator Raf Roumans.
Als u een ander platform een bestelling plaatst dan deelt onze marketing administrator Raf Roumans uw bestel- en
persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken deze gegevens om uw bestelling af te handelen. Wij gaan vertrouwelijk
met uw gegevens om en hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te
beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.
Doel van de gegevensverwerking
Algemeen doel van de verwerking
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de
verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor
(gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek -
op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden
niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen.
Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed
of wettelijke verplichting.
Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening
verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen
persoonsgegevens.
Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan Fraussen-Dolmans BVBA Lanaken BTW: BE 0472.833.527 op grond van een wettelijke
verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van
overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de
mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.
Bewaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u
aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens
opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met
uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt
bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar
aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.
Uw rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met
betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke
rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen
afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de
gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te
legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek
administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de
machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een
klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een
verkeerde manier gebruiken.
Inzagerecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of
daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor
privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen
wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze
gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.
Rectificatierecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of
daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon
voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd
sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.
Recht op beperking van de verwerking
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe
herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor
privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen
wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer
worden verwerkt.
Recht op overdraagbaarheid
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of
daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan
onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek
wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die
wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle
waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige
koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.
Recht van bezwaar en overige rechten
U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door
of in opdracht van Fraussen-Dolmans BVBA Lanaken BTW: BE 0472.833.527. Als u bezwaar maakt zullen wij
onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar
gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen
en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele
besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht
van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor
privacyzaken.


Cookies


Google Analytics
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst.
Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken.
Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens.
Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in
samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet volgen. Google
gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Googlediensten en producten.
Cookies van derde partijen
In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze
privacyverklaring.
Wijzigingen in het privacybeleid
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest
recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens
met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.


Contactgegevens

Boetiek Shanna / Webshop: Outfits of the week www.boetiekshanna.be/ www.outfitsoftheweek.be/


Fraussen-Dolmans BVBA Lanaken BTW: BE 0472.833.527
Kerkplein 7 Bus 3 3620 bus 3 België T (003) 271-2426 E info@boetiekshanna.be
Contactpersoon voor privacyzaken
Heidi en Ginger Dolmans

Cookiebeleid voor Boetiek Shanna

Dit is het Cookiebeleid voor Boetiek Shanna, toegankelijk via https://www.boetiekshanna.be/

Wat zijn cookies

Zoals gebruikelijk bij bijna alle professionele websites maakt deze site gebruik van cookies, kleine bestanden die naar uw computer worden

gedownload om uw ervaring te verbeteren. Op deze pagina wordt beschreven welke informatie zij verzamelen, hoe we deze gebruiken en

waarom we deze cookies soms moeten opslaan. We zullen ook delen hoe je kunt voorkomen dat deze cookies worden opgeslagen, maar dit kan bepaalde elementen van de functionaliteit van de site downgraden of 'breken'.

Zie voor meer algemene informatie over cookies het Wikipedia-artikel over HTTP-cookies.

Hoe we cookies gebruiken

We gebruiken cookies om verschillende redenen die hieronder worden beschreven. Helaas zijn er in de meeste gevallen geen industriestandaard opties voor het uitschakelen van cookies zonder de functionaliteit en functies die zij toevoegen aan deze site volledig uit

te schakelen. We raden u aan om bij alle cookies te laten staan ​​als u niet zeker weet of u ze nodig heeft of niet, als ze worden gebruikt om een ​​service te leveren die u gebruikt.

Cookies uitschakelen

U kunt het instellen van cookies voorkomen door de instellingen in uw browser aan te passen (raadpleeg de Help van uw browser voor informatie hierover). Houd er rekening mee dat het uitschakelen van cookies de functionaliteit van deze en vele andere websites die u bezoekt, beïnvloedt. Het uitschakelen van cookies resulteert meestal ook in het uitschakelen van bepaalde functionaliteit en functies van deze site. Daarom wordt aanbevolen dat u cookies niet uitschakelt.

De cookies die we zetten

Account-gerelateerde cookies

Als u een account bij ons maakt, gebruiken we cookies voor het beheer van het aanmeldingsproces en algemene administratie. Deze cookies worden meestal verwijderd wanneer u zich afmeldt, maar in sommige gevallen kunnen ze achteraf blijven om uw sitevoorkeuren te onthouden wanneer u bent afgemeld.

Aan Login gerelateerde cookies

We gebruiken cookies wanneer u bent ingelogd, zodat we ons dit feit kunnen herinneren. Dit voorkomt dat u telkens opnieuw moet

inloggen wanneer u een nieuwe pagina bezoekt. Deze cookies worden meestal verwijderd of gewist wanneer u zich afmeldt om ervoor te zorgen dat u alleen toegang hebt tot beperkte functies en gebieden wanneer u bent aangemeld.

E-mail nieuwsbrieven gerelateerde cookies

Deze site biedt abonnementsdiensten voor nieuwsbrief of e-mail en cookies kunnen worden gebruikt om te onthouden of u al bent geregistreerd en of bepaalde meldingen moeten worden weergegeven die mogelijk alleen geldig zijn voor geabonneerde / niet-geabonneerde gebruikers.

Orders die gerelateerde cookies verwerken

Deze site biedt e-commerce- of betalingsfaciliteiten en sommige cookies zijn essentieel om ervoor te zorgen dat uw bestelling tussen pagina's wordt onthouden, zodat we deze op de juiste manier kunnen verwerken.

Enquêtes gerelateerde cookies

Van tijd tot tijd bieden we gebruikersenquêtes en vragenlijsten om u interessante inzichten, nuttige hulpmiddelen of een beter begrip

van onze gebruikersbasis te bieden. Deze enquêtes kunnen cookies gebruiken om te onthouden wie al aan een enquête heeft deelgenomen of om u nauwkeurige resultaten te bieden nadat u van pagina bent veranderd.

Cookies met formulieren

Wanneer u gegevens indient via een formulier zoals het formulier op contactpagina's of opmerkingenformulieren, kunnen cookies worden ingesteld om uw gebruikersgegevens te onthouden voor toekomstige correspondentie.

Sitevoorkeuren cookies

Om u een geweldige ervaring op deze site te bieden, bieden wij de functionaliteit om uw voorkeuren in te stellen voor hoe deze site werkt wanneer u deze gebruikt. Om uw voorkeuren te onthouden, moeten we cookies instellen zodat deze informatie kan worden gebeld wanneer u op een pagina reageert die wordt beïnvloed door uw voorkeuren.

Cookies van derden

In sommige speciale gevallen gebruiken we ook cookies die worden aangeboden door vertrouwde derde partijen. Het volgende gedeelte geeft aan welke cookies van derden u via deze site kunt tegenkomen.

Deze site maakt gebruik van Google Analytics, een van de meest verspreide en vertrouwde analytische oplossingen op het web, die ons helpen te begrijpen hoe u de site gebruikt en manieren waarop we uw ervaring kunnen verbeteren. Deze cookies kunnen dingen bijhouden zoals hoe lang u op de site doorbrengt en welke pagina's u bezoekt, zodat we interessante inhoud kunnen blijven produceren.

Raadpleeg de officiële Google Analytics-pagina voor meer informatie over Google Analytics-cookies.

Analyse van derden wordt gebruikt om het gebruik van deze site bij te houden en te meten, zodat we boeiende inhoud kunnen blijven produceren. Deze cookies kunnen dingen bijhouden zoals hoe lang u op de site doorbrengt of welke pagina's u bezoekt, zodat wij beter begrijpen hoe we de site voor u kunnen verbeteren.

Van tijd tot tijd testen we nieuwe functies en brengen we subtiele wijzigingen aan in de manier waarop de site wordt afgeleverd. Wanneer we nog steeds nieuwe functies testen, kunnen deze cookies worden gebruikt om ervoor te zorgen dat u een consistente ervaring ontvangt terwijl u op de site bent, terwijl we ervoor zorgen dat we begrijpen welke optimalisaties onze gebruikers het meest waarderen.

Aangezien we producten verkopen, is het belangrijk dat we de statistieken begrijpen van hoeveel van de bezoekers van onze site daadwerkelijk een aankoop doen en daarom zijn dit het soort gegevens dat deze cookies zullen bijhouden. Dit is belangrijk voor u omdat het betekent dat we nauwkeurig voorspellingen kunnen doen die ons in staat stellen onze advertentie- en productkosten te bewaken om de best mogelijke prijs te garanderen.

De Google Adsense-service die we gebruiken voor adverteren, gebruikt een DoubleClick-cookie om relevantere advertenties op internet weer te geven en het aantal keren te beperken dat een bepaalde advertentie aan u wordt weergegeven.

Raadpleeg de officiële privacy-veelgestelde vragen over Google AdSense voor meer informatie over Google AdSense.

We gebruiken ook knoppen en / of plug-ins voor sociale media op deze site waarmee u op verschillende manieren verbinding kunt maken met uw sociale netwerk. Om deze te laten werken op de volgende sociale mediasites inclusief; {Maak een lijst van de sociale netwerken waarvan u de functies die u hebt geïntegreerd met uw site?: 12}, zal cookies via onze site plaatsen die kunnen worden gebruikt om uw profiel op hun site te verbeteren of om bij te dragen aan de gegevens die zij bijhouden voor verschillende doeleinden die worden uiteengezet in hun respectieve privacy beleid.

Meer informatie

Hopelijk heeft dat dingen voor u verduidelijkt en zoals eerder vermeld als er iets is waarvan u niet zeker weet of u het nodig hebt of niet, is het meestal veiliger om cookies ingeschakeld te laten in het geval dat het interactie heeft met een van de functies die u op onze site gebruikt.

Als u echter nog steeds op zoek bent naar meer informatie, kunt u contact met ons opnemen via een van onze voorkeurscontactmethoden:

Telefoon: tel:089712426​

Fraussen-Dolmans BVBA Lanaken

Tel. 0032 (0)89 - 712426